کانسپت آرتهای فیلم Avatar 2 با محوریت طوفان دریایی منتشر شد

پلنتینگا مفهوم امر انتزاعی را تعریف نمیکند بلکه ویژگیهایی برای آن بیان میکند: یک جهان ممکن مرکز جرم ندارد، یک شیء انضمامی و یا جمع ریاضی اشیای انضمامی نیست و جهان ممکن هیچگونه جزء مکانی ندارد. پیش از سده سوم هجری نوشتههای جغرافیایی مستقلی وجود نداشت، بلکه گاه و بی گاه به اطلاعات پراکنده جغرافیایی از آن دوران برمیخوریم، امّا سده سوم هجری دوران نوآوری و پیشرفت دانش جغرافیا در تمدن اسلامی است؛ زیرا در این سده از یک سو، آشنایی با آثار بطلمیوس صورت گرفت و به دنبال آن، ترجمههایی پدیدار شد که رشته جغرافیای علمی با آن آغاز شد.

آشفتهترین بخش جو نپتون در نیم کره جنوبی آن، یعنی جایی که پدیدهای به نام لکه سیاه بزرگ قرار دارد، است. جاذبه بخشی از گازها را جذب کرده و بهاینترتیب جو اولیهی سیاره تشکیل شد. از این رو، واژه ترکیبی پاندورا به معنای همه هدیه است که در کلمات قصار همر در وصف زمین به کار رفته و در دو اثر هسیودوس به نامهای «زایش خدایان» و «کارها و روزها» نام اولین زنی است که خدایان به او هدایایی داده و تقدیم انسان کرده اند.

واقدی (م ۲۰۹ق) کتابی معروف به نام المغازی درباره جنگهای پیامبر(ص) نوشته است. از آنجا که روایت صحابه از پیامبر(ص) درباره برخی از الفاظ قرآن کریم و کیفیت حروف و ادای آنها، به طرق مختلف صورت گرفته این امر سبب اختلاف قرائت شده است و چون این اختلاف به وسیله قاریان نقل شده و تداوم یافته است، در حین فتوحات اسلامی مسلمانان در هر یک از بلاد و کشورهای اسلامی قرائت یکی از قاریان مشهور را پذیرفتند و در نتیجه، پنجاه قرائت که مشهورترین آنها «قراء سبعه» است، پدیدار شد.

پس از آنکه در دوره عباسی بحثهای تفسیری بر اساس مَشرَبهای مختلف و متضاد کلامی گسترش یافت، گروهی از دانشمندان مسلمان بر اساس تخصص و مذهب خود به تفسیر قرآن کریم پرداختند؛ مثلاً دانشمندان علم نحو از دیدگاه ادبیات و علوم بلاغت به تفسیر و تبیین آیات مبادرت کردند و دانشمندان علوم عقلی قرآن را بر اساس قواعد و مبانی فسلفی و اقوال و آرای حکما و فلاسفه اسلامی تفسیر کردند. از نخستین مورخان مسلمان باید از ابومِخْنَف (م ۱۵۷ق) نام برد. لفظ مریخ مأخوذ از کلمهی مرخ است که نام درختی است که از چوبش تیر آتشزنه درست میکنند.

نثر نیز مانند شعر دورههای گوناگونی را پشت سر گذاشته است. از آغاز گسترش اسلام، ادبیات به ویژه شعر مورد توجه قرار گرفت و پیروزیهای اسلام در شعر عرب بازتاب یافت به تدریج با ظهور شاعران برجستهای چون عبداللّه بن رواحه، کعب بن مالک، حسان بن ثابت و دیگران، کلمات و مضامین قرآنی در شعر عرب نفوذ کرد. امّا با ورود دانشمندان شیعی به این علم، علم اصول به تدریج پختهتر شد و از آمیختگی با مسائل علم کلام تا حدودی رهایی یافت. برای آنکه مسمای این محتوای خصوصی بر دیگران نیز آشکار شود، فرد باید یاد بگیرد چگونه آنها را کاملاً شبیه به اطرافیانش نشانهگذاری کند (Locke, III, II, §§1-3).

در شمار دیگر آثار حدیثی اهل سنت باید از جامع الاسانید نوشته ابوالفرج ابنجوزی (م ۵۹۷ق) و کتاب المُنتقی فی اخبار مصطفی از ابنتیمیه (م ۶۵۲ق) نیز یاد کرد. سید حسین طباطبایی بروجردی کتاب ارجمند جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعة را تألیف کرد. بر این اساس، محمد بن یعقوب کلینی (م ۳۲۹ق) الکافی را نگاشت، محمد بن علی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق من لا یحضره الفقیه را تألیف کرد. یکی از نکات مهم کتاب شازده کوچولو که این کتاب به کار برده است که واقعاً برای کودکان سنگین و فراتر است. کتاب او، جز بخشهایی که در تاریخ طبری نقل شده، مستقیما به دست ما نرسیده، اما همه آن در سیره ابنهشام آمده است.

تفسیر عقلی که از سده دوم آغاز شده بود، در سده ششم هجری به اوج شکوفایی خود دست یافت. در میان فرقههای اسلامی در موضوع نگارش حدیث، از آغاز اختلاف نظر وجود داشت؛ در حالی که شیعیان از همان زمان به اهمیت حدیث پی برده و با کتابت آن به حفظ این میراث تاریخی اقدام کردند اهل سنت تا نیمه دوم هجری مجموعه مدونی از احادیث نداشتند؛ زیرا خلیفه دوم کتابت حدیث را نهی کرده بود.

او سرانجام به آغاز می رود، زیرا می توان غار را نمادی از زهدان مادرگرفت. مهمترین شعر دینی او چهار قصیده است که به هاشمیات شهرت یافته است … بر این اساس، نحلهها و روشهای تفسیری متعددی به وجود آمد که عنوان مهمترین آنها عبارتند از: تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر اجتهادی، تفسیر موضوعی، تفسیر تطبیقی، تفسیر عصری، تفسیر تاریخی، تفسیر فلسفی، تفسیر ادبی، تفسیر نقلی یا مأثور، تفسیر هدایتی و تربیتی، تفسیر فقهی، تفسیر کلامی، تفسیر رمزی، تفسیر عرفانی. از سده ششم تا یازدهم هجری، علم حدیث تقریبا دوره رکود را طی کرد به همین دلیل در این فاصله آثار زیادی به چشم نمیخورد.

زحل سیاره بسیار زیبایی است که در اطراف آن، حلقه های روشن زیادی وجود دارد. پس از ترکمانان و با استقرار دولت صفوی، تحول مهمی در تاریخ نگاری به زبان فارسی رخ داد و آن، شکل جدیدی از تاریخنگاری بر اساس تفکر شیعی بود. مخالفت اورانوس در حدود 40 سالگی رخ می دهد، زمانی که اورانوس در حال عبور از اورانوس خود در قرون وسطی است. اقیانوسهای وسیع سیاره زمین مکانی مناسب را برای شروع زندگی در حدود 3٫8 میلیارد سال پیش فراهم کردهاند.

در ۱۴ سپتامبر دانشمندان خبر دادند که با استفاده از آرایه بزرگ میلی متر آتاکاما در شیلی و تلسکوپ جیمز کلرک ماکسول در هاوایی، حدود ۵۵ کیلومتر بالاتر از سطح سیاره زهره، فسفین را در جو زهره پیدا کردند. هرچه از سطح زمین به طرف بالاتر حرکت کنیم از فشار جو کاسته شده و در نتیجه جو رقیق تر می گردد. مسلمانان در زمینه دانش جغرافیا نیز مانند دیگر رشتههای علوم اوایل، همچون ریاضی، پزشکی و نجوم به میراث تمدنهای پیشین به ویژه یونان، ایران و هند تکیه کردند. اسماعیل صفوی به کمک نیروی نظامی قزلباش ها ، نخست شروانشاهان وآق قویونلوها را شکست داد و پس از تسلط یافتن بر تبریز ، خود را شاه ایران خواند .

دیدگاهتان را بنویسید