چرا پلوتو از فهرست سیاره های اصلی منظومه شمسی حذف شد؟

این قمر سرد و بدون هوا شباهت زیادی به قمرهای خواهر خود یعنی دیون و رئا دارد. کاسینی همچنین در سال ۲۰۰۸ نشانههایی از موادی را در مدار رئا کشف کرد. ماه این سیاره که شارون نام دارد، در سال ۱۹۸۷ به طور تصادفی در رصدخانه مونت پالومار کشف شد. در اشكال تخیلی قدیم كه از این سیاره رسم شده آن را بهشكل جنگجویی مسلح و با سپر و شمشیر یا تیر و كمان نشان دادهاند. ناگفته نماند كه دربارهی این سیاره و جهات و جنبههای تأثیر آن روایتها و داستانهای گوناگونی در دیگر ملل و فرهنگها یافت میشود كه بیتاثیر در تلقی شاعران فارسی زبان از آن نبوده است.» از جمله: «در فرهنگ باستانی دیگر ملتهای شرق مشتری نموداری از خدای خدایان آسمانی بوده است كه بر پایهی استورههای این ملتها پدرخود، یعنی زحل (مریخ، خدای جنگاوری) را از فرمانروایی جهان خلع و خود بدون رقیب بر تمام آسمانها برتری یافت.

روزهای سیاره پلوتون بسیار تاریک است و طول هر شبانه روز پلوتو(زمانی که سیاره، یک بار حول محور خود می چرخد) معادل ۱۵۳ ساعت زمینی می باشد. حدود 243 روز زميني طول مي كشد تا ناهيد يك بار دور خودش بچرخد. میزان فشار سطحی این اتمسفر حدود ۰.۶۵ تا ۲.۴ پاسکال است که به صورت تقریبی یک میلیون تا ۱۰۰.۰۰۰ برابر کمتر از فشار جوی زمین است. یک صفت اضافی است. همچنین در قطبین آن ایجاد نورهای قطبی (شفق) اثبات و آشکار شده است. و چون مریخ در آسمان سرخ رنگ و نورانی است آن را به آتشزنه تشبیه كردهاند كه سرخرنگ است.

9. تیر نزدیکترین سیاره به خورشید است و بیشینه فاصله اش از خورشید 70 میلیون کیلومتر می باشد. دورترین سیاره فِینون (Phainon) به معنای تابان و پس از آن فائتون (Phaethon) به معنای درخشان خوانده میشد. شارون در مدار همزمانی توسط پلوتون به دام افتاده و در نقطه ای ثابت به طور مداوم حول آن می چرخد. بنا بر آنکه ما در لبه کهکشان راه شیری ساکن هستیم ستاره ها با فاصله نسبتاً زیادی از هم قرار گرفته اند و زمین شعاع های نوری کمی از آنها دریافت می کند این شعاع های نوری هنگام عبور از جو قطع و وصل می شوند و به نظر می رسد که ستاره، هم از نظر رنگ و هم از نظر روشنایی دائماً در حال تغییر است؛ اما در منظومه شمسی سیارات نسبت به ستاره ها بسیار به ما نزدیکتر هستند و مانند منبع ثابت نوری شعاع های نوری بسیاری به سوی زمین گسیل می کنند که این شعاع ها در برخورد با جو زمین دچار گسستگی نمی شود و نورشان ثابت به نظر می آید.

0.02056) و میل زیاد (7 درجه نسبت به دایرهالبروج) با نیم قطر اطول 0.03871 Au و یک دوره تناوب مداری نجومی 87.96 روز به دور خورشید میگردد. بعد از آن هر روز به نام همان خدایی که با آن شروع میشد نام گرفت، این دستور نامهای روزهای هفته در تقویم رومی بود و هنوز در بسیاری از زبانهای جدید نیز باقی مانده است. عطارد کوچکترین سیاره خاکی است. این اکتشاف پای کمپانی بزرگ و قدرتمند و فرد مرموزی به نام جک را به ماجراهای سیاره میگشاید.

این سیاره كه در هفتمین و آخرین مدار از مدارات هفتگانه آسمانی سیر میكرد به همین لحاظ دورترین سیاره نسبت به زمین (طبق نجوم قدیم) محسوب و این خود از نام زحل كه معنی دور میدهد آشكار است. كه روی هم چهار سیاره را شامل میشده است: سعد اكبر و سعد اصغر، نحس اكبر و نحس اصغر. اقمار دروني. اين گروه قمرها JI تا JV يعني چهار قمر گاليلهاي و قمري را كه پروفسور بارنارد كشف كرد. در این حالت ، ما در گروه از به پلوتو می رویم سیارات کوچک. پلوتو کوچکترین و دورترین سیاره از خورشید بوده و کمترین دما و نیروی جاذبه را میان سیارت دیگر منظومه شمسی دارد.

گروهی از ستاره شناسان با توجه به شباهتهای میان پلوتون و تراتیون با دیگر اجرام کمربند کوئیپر این طور بیان می کنند که هم قمر تراتیون و هم سیاره پلوتو حدود ۴.۵ میلیارد سال قبل، از این کمربند به بیرون پرتاب شده اند، اما گروهی دیگر با توجه به مدار عجیب و مرکز گریز آن اظهار دارند که ممکن است پلوتون ابتدا قمر یکی از سیارات منظومه شمسی(حتی زمین) بوده که بعد از آن رها شده است. زیرا دمایی در حدود 500 درجه سانتیگراد دارد. که در طول 24 ساعت یک چرخش کامل به دور مدار خود دارد و با دمایی نصف حرارت خورشید، به فرزند آفتاب نیز معروف می باشد.

جرم مشتری بیش از سیصد برابر جرم زمین و در عین حال یک هزارم جرم خورشید است. در فرهنگ یونان قدیم از «پدران آسمانی» (هفت سیارهی معروف) و «مادر زمین» سخن رفته است كه نتیجهی ازدواج آن دو فرزندان سهگانه یعنی جماد، نبات و حیوان بوده است. یخچال بزرگ نیتروژنی موجود در این سیاره وسعتی به اندازه کشور فرانسه داشته و پیش بینی می شود این یخچال بزرگ که به دشت اسپوتنیک معروف می باشد، چندین سال عمر داشته باشد.

مرحوم دهخدا ذیل مدخل عطارد آوردهاند: «ستارهایست معروف كه بر فلك دوم تابد و آن را دبیر فلك گویند. سیاره ماه و وضعیت آن در لحظه تولد بسیار مهم است، حتما در مورد قمر در عقرب شنیده اید، در واقع قمر در عقرب، قرارگیری ماه در لحظه در صورت فلکی عقرب است که موجب آسیب های گوناگونی به وضعیت ماه می شود. دانشمندان حدس می زنند که آب مایع ممکن است در سطح این سیاره وجود داشته باشد. بیشتر گازها بر روی سطح سیاره متراکم و تبدیل به مایع شده و روشنای روز با توجه به فاصله بسیار زیاد از خورشید به معنای روشنایی مدنظر ما زمینی ها نیست.

به واسطه این یافته بزرگ، مهر تایید دیگری بر این فرضیه که ستارههای دنبال دار برای اولین بار حیات را به سیاره ما آوردهاند، زده شد. شما تلاش می کنید که خودتان را با انرژی های بکر هم تراز کنید ، انرژی هایی که هرگز نمی دانستید دارید خواب دیدن اینکه شما روی یک سیاره جدید، حیات کشف می کنید به تمایل شما برای فرار از موقعیت فعلی اشاره دارد.

با آنکه چیزهای بسیاری راجع به زحل کش شده است، اما هنوز هم بسیاری از موارد را راجع به این سیاره نمیدانیم. اما وجه تسمیهی دیگر آن این است كه میگویند مریخ به معنی تیر بدون پر است. كه نام دیگرش برجیس و از بزرگترین سیارههای منظومهی شمسی است. امروزه بیشتر مردم در دنیای غرب سیارات را با نامهای اقتباس شده از نام خدایان المپیا میشناسند. نامهای دیگر آن تیر، زادوش و زاودش است. سیاره کوتوله دارای جو یا اتمسفر نازکی بوده که از نیتروزن، متان و مونواکسید کربن تشکیل شده است که این گازها در تعادل سهمی با یخ خود در سطح پلوتو هستند.

در لغتنامهی دهخدا در توصیف همین سیاره آمده است: «زهره كه ادبا آن را مطربه فلك و اعراب آن را ناهید مینامند، ستاره ایست در فلك سوم كه به علت سپیدی رنگش نزد شاعران فارسی به عنوان سعد اصغر شناخته شده است. 13. ناهید پس از خورشید و ماه نورانی ترین جرم سماوی است. لایه های بیرونی خورشید داغ و متلاطم است. سیارات بیرونی عمدتاً از گازهای مختلف ساخته شده است.

بیشترین تغییر اندازه به دلیل تمایل سیستم حلقه نسبت به خورشید و زمین است. رسم یونانیان که نام خدایان خود را به سیارات نسبت میدادند از بابلیان اقتباس شده است. این ترکیب نسبت به سایر ترکیبات چارت می تواند معانی گوناگونی بدهد، اما قرارگیری در این برج دو قلو، به شدت موجب افزایش این حساسیت ها می شود. اما لفظ زحل عربی و به معنی بلند است و به سبب دوریش از زمین به این نام خوانده شده است. چرا مريخ قرمز رنگ است؟

طبق همین قوانین پلوتو دیگر سیاره نبود، چرا که مدار چرخش خود را از حضور سایر سیاره ها پاکسازی نکرده بود. قبل از بررسی جدی این احتمال، دانشمندان مشتاقند مطمئن شوند که آیا فسفین واقعاً در سیاره زهره وجود دارد یا خیر چرا که تاکنون برخی محققان درباره این موضوع شک دارند و متقاعد نشدهاند. سیاره پلوتون و کشف رازهای آن می تواند باعث درک کلی منظومه شمسی کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید