هلال و بدر چگونه تشلیل میشود؟

با این وصف، از نظر کسی همچون لاک، حتی اگر مبدأ ایمان، امری ماورایی باشد، باز باید ایمان را در پیشگاه عقل نشاند تا فرمانبردار استدلالات یقینی خرد باشد. اگر کسی میتوانست روی مشتری بایستد (که البته به دلیل نبود سطح جامد امکان پذیر نیست) میتوانست طلوع خورشید را هر پنج ساعت یکبار ببیند. این پروژه در صورت عملی شدن هزینه زیادی را در بر خواهد داشت و باید در نظر داشت که اگر پروژه مریخ ۲۱۱۷ در جهت عملی شدن برآید، امارات متحده عربی چگونه می تواند از پس خرج و مخارج این پروژه سنگین برآید. نزدیکی و جهت آن باعث شده دمای سطح آن تا ۱۷۴۵ کلوین تخمین زده شود که بسیار نزدیک به نقطهی ذوب آهن است، هرچند احتمالا پوستهی بیرونی سیاره، سنگی است و در این دما ذوب نمیشود؛ البته به بیان دقیقتر، اگر سنگهای غنی از سیلیکات را که تقریبا در همین دما ذوب میشوند، درنظر نگیریم.

زمین تنها یک قمر دارد که آن را با نام ماه میشناسیم. در سال 2016، این ائتلاف اعلام کرد برای هر کیلو نیروی محرکه در ارتفاع کمتر از 2هزار کیلومتر، که به نام مدار پائینی زمین شناخته میشود سه هزار دلار پرداخت خواهد کرد که در مقایسه با قیمت 4هزار دلاری ارسال نیروی محرکه از زمین هزار دلار کمتر خرج خواهد داشت اکثر متخصصین باور دارند که ماه نقطهی شروعی منطقی برای این عملیات است گرانش آن از سیارک ها بیشتر است که فرود را آسانتر میکند. امیدواریم که گونهای از حیات ارگانیک در سیاره مریخ پیدا کنیم که البته از اهداف پروژه اینسایت نیست ولی رویکرد مریخ نوردهای قبلی بوده است.» غیر از اینها در اهداف اینسایت، بررسی زلزلههای احتمالی سطح مریخ واندازهگیری دمای داخلی لایههای زیرین آن با کمک حفاری تعریف شده است.

در عوض ، آنها هر زمان که این کار را مناسب دیدند از کاراکترها و تنظیمات کارهای قبلی استفاده مجدد می کردند. باید گفت استودیو Typhoon به عنوان اولین بازی اش، یک تجربه کاملا موفق و جذاب را برای بازیبازان خلق کرده است و وقتی سازنده ای در اول کارش عنوانی با کیفیت Journey to the Savage Planet می سازد که خیلی از سایت های خوب دنیا به آن امتیازات ۸ و بالای ۸ می دهند، یعنی به این سازنده امید زیادی در آینده می رود و آنها می توانند با درس گرفتن از برخی ضعف های بازی خود و استفاده از تجربه ای که در ساخت آن داشته و بازخوردهایی که گرفته اند، بازی های بعدیشان را بسیار جذاب تر و باکیفیت تر خلق کنند.

اما با جرمی بیش از نصف جرم زمین، دارای وزن و چگالی زیادی است که به بیش از ۸ گرم در سانتیمتر مکعب میرسد و آن را کمی چگالتر از آهن میکند. بقیهی بخشهای سیاره را هم سنگهای سیلیکاته تشکیل میدهند و این ساختار در صورتی منطقی است که چگالی GJ 367b حدود ۱.۵ برابر عطارد باشد. باز هم اجازه دهید گریزی بزنیم به قیاس با خودمان. این سیاره در شرایط مساعد با چشم غیر مسلح بصورت ستاره ای پرنور در افق که بدلیل کوچکی ونزدیکی به افق چشمک زن است ٬مشاهده می شود(قدر ظاهری بین ۲- تا۵/۵ ).در یک تلسکوپ متوسط بصورت قرصی سفید رنگ کوچک وبا تلسکوپهای قوی بهمراه بعضی علائم سطحی با رنگ خاکستری مشاهده می شود.در مجموع بدلیل کوچکی(حتی کوچکتر از دو قمر منظومه شمسی با نامهای تیتان و گانیمید) ودوری ،اطلاعاتی که از آن بکمک تلسکوپهای زمینی بدست آمده ناچیز است.

سیاره زهره به دلیل وجود برخی شواهد مبتنی بر حیات در آن همواره مورد توجه دانشمندان بوده و سازمانهای فضایی میکوشند با استفاده از ماهوارهها و امکانات تحقیقاتی موجود روی زمین شرایط این سیاره را به دقیقترین شکل ممکن بررسی کنند. تا سال ۲۰۲۰ کاوشگر فضایی Hope به فضا پرتاب خواهد شد و از این طریق اطلاعات اولیه این پروژه کسب خواهد شد. سیاره به جسمی فضایی با جرم بسیار زیاد گفته میشود که گرد یک ستاره در گردش باشد و خود نیز ستاره نباشد. علاوه بر این نتایج، تیم تحقیقاتی دادههای بهدست آمده را در اختیار یک هوش مصنوعی آموزش دیده بر پایهی سیارات فراخورشیدی قرار داد و این هوش مصنوعی پیشبینی کرد که سیارهی فراخورشیدی GJ 367b ساختاری بسیار شبیه به عطارد دارد.

برای تأیید وجود آن، تیم تحقیقاتی از یک تلسکوپ زمینی استفاده و تغییرات دوپلر نور ستاره در اثر حرکت مداری سیاره را رصد کرد. اورانوس در مقابل زمین و اکثر سیارات دیگر در جهتی پس رونده می چرخد .در یک چهارم حرکت آن به دور خورشید یکی از قطبهایش به سمت زمین است و یک چهارم بعد استوایش و یک چهارم پس از آن قطب مخالف و در انتها دوباره استوایش به سمت زمین خواهد بود. توضیح حرکت تقدیمی حضیض عطارد، یکی از نخستین آزمایشهای نظریهی نسبیت عام بود. رصد گذر زهره احتمالاً نخستین بار توسط ابوعلیسینا انجام شد. اولین،کوچکترین ونزدیکترین سیاره به خورشید سیاره تیر یا عطارد(عربی) است.از میان 5 سیاره قابل مشاهده با چشم غیر مسلح مشاهده آن بدلیل نزدیکی به خورشید وتحت تاثیر قرار گرفتن نور آن بسیار مشکل است.فاصله زاویه ای میان تیر وخورشید در بیشترین مقدار تنها به ۳/۲۸درجه می رسد.بهمین دلیل مشاهده آن با چشم غیرمسلح فقط به دقایق نخستین غروب خورشید ویا دقایقی پیش از طلوع خورشید منحصر می گردد.

مدار این سیاره درون مدار زمین قرار دارد و ناچارا”هر از چند گاهی از بین زمین وخورشید عبور می کند ولی از آنجاییکه صفحه چرخش آن با صفحه چرخش زمین بدور خورشید متفاوت است٬ طی عبور از میان زمین وخورشید از مقابل قرص خورشید گذر نمی کند . بااین وجود دونقطه مشخص در دوتاریخ مشخص وجود دارد که سیاره در صفحه چرخشی زمین بدور خورشید قرار می گیرد.اگر زمان رسیدن سیاره به این دونقطه٬ زمین در نزدیکی یا دقیقا” در آن دو نقطه قرار داشته باشد به نظر می رسد که از دید ساکنان زمین٬ قرص سیاره از مقابل قرص خورشید عبور می کند .این وضعیت با دوره ۱۳ بار در هر قرن تکرار می شود .این پدیده عبور یا transit نامیده می شود.این وضعیت درمورد سیاره زهره نیز وجود دارد.

۱۲. آنجا تقریبا ده سیاره فراخورشیدی یافت شده با جرمی بین۱۰تا۲۰ برابر زمین وجود دارد، مثل مدار ستارههای ام. یک چهارم این مدت زمان در سمت چپ خورشید است وباید در هنگام غروب خورشید انتظار دیدن آنراداشت٬ تقریبا” یک چهارم این مدت زمان در سمت راست خورشید است و هنگام طلوع خورشید وقبل از آن باید انتظار دیدن آنرا داشت و تقریبا” نصف این مدت زمان٬ بدلیل اینکه در سمت آنطرف خورشید و یا بین زمین وخورشید واقع است بدلیل درخشش نور خورشید قابل مشاهده نیست.

شیخ محمد افزود: این پروژه امروز بذری است که ما در خاک میکاریم؛ از آیندگان انتظار داریم تا به خوبی آن را پرورش دهند و بی شک برای پیشبرد این پروژه به دانش جدید و علم روز نیازمندیم. مهمترین کتابهای تاریخی این دوره، تاریخ جهانگشای جوینی نوشته عطاملک جوینی، طبقات ناصری نوشته عثمان بن محمد جوزجانی (تألیف ۶۵۸ق)، نظام التواریخ نوشته عبداللّه بن عمر بیضاوی، جامع التواریخ نوشته رشیدالدین فضل اللّه همدانی، تاریخ بناکتی تألیف فخرالدین داود بناکتی، تاریخ گزیده تألیف حمداللّه مستوفی، تجزیة الامصار یا تاریخ وصاف نوشته شرفالدین عبداللّه وصاف شیرازی و مجمع الانساب تألیف محمد بن علی شبانکارهای است.

براساس اعلام اجلاس جهانی دولت در دوبی در روز سه شنبه، معاون رئیس جمهور امارات متحده عربی، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، پروژه مریخ ۲۱۱۷ با کمک شرکای بینالمللی تبدیل به یک پروژه عظیم خواهد شد. سعید آل جرجاوی در اجلاس جهانی دولت به این نکته اشاره کرد که هدف اصلی این پروژه سازگار کردن محیط سیارات دیگر برای انسان و قابل سکونت کردن سیاره هایی دیگر به غیر از زمین است، با شکل گیری پایه های اصلی پروژه اقداماتی برای مساعد تر کردن فضای سیاره مریخ برای سکونت انسان انجام خواهد شد.

رفتن به سیاره ای دیگر از رؤیا های طولانی مدت انسان ها است، هدف ما از این طرح جهانی کردن رؤیای قدیمی نسل بشر است. هنوز فاصله ۱۰۰ ساله و یا به زبان دیگر یک قرنی میان ما و پروژه مریخ ۲۱۱۷ وجود دارد، در این لحظه باور کردن این پروژه ممکن است برای بسیاری از افراد سخت و حتی غیر قابل باور باشد ولی باید این موضوع را نیز مد نظر داشت که این برنامه در ۱۰۰ سال آینده به وقوع می پیوندد و بشر هر ثانیه در حال رشد و پیشرفت است.

از دیگر شگفتی های سیاره مریخ “دره مارینر” بزرگ ترین دره ای است که تا کنون بشر شناخته است. امارات متحده عربی در چند روز گذشته اعلام کرده که در حال بررسی پروژهای موسوم به مریخ ۲۱۱۷ است و هدف آن، ایجاد شهری بر روی سیاره مریخ است که وسعت آن برابر با شیکاگو خواهد بود. بدلیل نزدیکی به خورشید این سیاره تحت تاثیر شدید میدان گرانشی خورشید می باشد وطبق پیش بینی روابط نسبیتی قطر بزرگ مداری آن هر صد سال حدود 4۳ ثانیه قوسی جابجا می شود. دانشمندان قطر بزرگترین تکه سنگ را بین 5/0 تا 4 کیلومتر تخمین زدند.

دیدگاهتان را بنویسید