منظومه شمسی چیست – هر آنچه باید بدانید – فرادرس – مجله

سابقه عکسهای نمای نزدیک کاسینی از منظومه زحل، به عبور این فضاپیما از نزدیکی قمر دوردست «فیبی» در سال ۲۰۰۴ برمیگردد. به علاوه جرم کهکشان راه شیری را محاسبه کردیم و در ادامه در مورد روشهای مورد استفاده برای تعیین جرم یک کهکشان مارپیچ و بیضوی سخن گفتیم. در نهایت سیستم به حالتی خواهد رسید که پایدار میشود (نه منقبض میشود نه منبسط) و مجموع انرژی به شکلی که در رابطه بالا نشان داده شده است بین انرژی جنبشی و پتانسیل تقسیم خواهد شد و قضیه ویریال برای سیستم قابل استفاده است. در شکل بالا تصویر به دست آمده از طریق پرتو ایکس و روش اپتیکی برای کهکشان بیضی شکل NGC 3923 روی هم قرار گرفتهاند.

به گفته محققان، برای تشکیل اقیانوسها، دمای جو باید به اندازهای کاهش مییافت که آب در طی چند هزار سال متراکم شده و به صورت باران باریده شود، همانطور که روی زمین اتفاق افتاد. دمای بسیار بالای ستاره ها سبب می گردد که مواد نتوانند به صورت جامد و مایع باشند و ازطرفی دیگر فشار زیاد درون آن ها نیز باعث افزایش چگالی ستارگان می شود. 1. ستارگان توده های گازی متراکمی هستند که با نیروی گرانش خودشان نگهداری می شوند.

با ما در این مطلب همراه شوید! چون پلوتون حتی با بزرگترین تلسکوپها،تنها به صورت یک خال کوچک دیده میشود،اخترشناسان باید خواصی فیزیکی یعنی قطر،جرم،چگالی و درصد ترکیب سطح آن را حدس بزنند.تاهمین اواخر بسیاری از ناظران می پنداشتند که پلوتون شبیه به ماه زمین است؛پوسته ای سخت دارد،فاقد جو است،ضریب بازتابش آن کم است، قطرش در حدود نصف قطر زمین و چگالی آن 4g/cm3 تا 5g/cm3 است.اکنون به ردیابی برخی کشفیات و رهیافتهای مهم برای مطالعۀ پلوتون میپردازیم که مدل بسیار دقیقتری از مدل این سیاره به دستمان میدهد.

برخی کهکشانهای بیضی شکل درخشان، هالهای از گاز داغ و پخش شده با دمایی در حدود چندین میلیون درجه کلوین دارند. فضاپیمای ناسا برای رسیدن به سطح سیاره پلوتون بیشتر از 9 سال سفر کرد و حدود 4.8 میلیارد کیلومتر را طی کرد. این عکسها توسط سفیه فضایی ناسا بهنام New Horizons گرفته شده است. فضاپیمای New Horizons علاوه بر پلوتون به بسیاری از سیارههای دیگر نیز رفته است و قرار است در سال 2019 یک سفر اکتشافی جدید را به دنیایی بسیار دورتر آغاز کند. در سال 1989 پلوتون چندان زیاد است که بین سالهای 1979 و 1999 به محدودۀ مداری نپتون وارد خواهد شد.

تومبا در سال 1930 محل پلوتون را مشخص کرد.اگر ابتدا یکی از عکسها و سپس دیگری را تصویر کنیم، ملاحظه میکنیم که جسمی که در آن 6 روزحرکت کرده چگونه جابه جایی به عقب و جلو را آشکار میکند.امروزه میدانیم جرم پلوتون بسیار کوچک تر از آن است که بتواند تغییرات چشمگیری در مدارهای اورانوس و نپتون ایجاد کند،واز این رو اغلب پژوهشگران کشف پلوتون را رویدادی تصادفی میدانند.از سوی دیگر،که بدون انگیزه ی قوی پرسیوال لاول وشیوه های تجسس توان فرسای کلاید تومبا،پلوتون سالها نا مکشوف میماند.این سیاره را به نام خدای اسطوره ای زیر زمین،پلوتون نامیدند.جالب است که دو حرف این سیاره (PوL) با دو حرف اول (Percival Lowell)انطباق دارد و نماد پلوتون P با این دو حرف شناخته شده است.

به دلیل این که ستارهها نسبتاً کوچک و کاملاً جدا از هم هستند به هم برخورد نمیکنند اما برخی از آنها آنقدر به هم نزدیک میشوند که از مسیرشان منحرف شوند و در نتیجه انرژی پتانسیل و جنبشی میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند. لذا با کاهش انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی ستارهها افزایش خواهد یافت. بنابراین مجموع انرژی جنبشی ستارههای دیگر افزایش مییابد. ۳ــ در بارهٔ چگونگی تأثیر انقلاب صنعتی بر افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی، در کلاس بحث و گفت وگو کنید. فرو زمینها هم در همین گودالها به وجود آمدند و در واقع تنها نقاطی بهشمار میرفتند که بستر سنگیِ سیاره در آنها «منبسط» (و نه منقبض) میشد.

سیاره ها و سیاره و قمر ها از نظر ظاهری گاهی مشابه هستند. این سیاره ظاهری شبیه به قمر زمین، ماه دارد و دارای جوی رقیق است. ممکن است سیاره ها به صورت توده های گازی و یا خاکی باشند. موسیقی ها و صداگذاری بازی به بهترین شکل ممکن حس و هیجانات بازی را به بازیکنان منتقل می کند. در این جا ما کهکشان ایدهآل را در نظر میگیریم که تنها از ستاره تشکیل شده است (یعنی از هر جزء دیگری که ممکن است در یک کهکشان واقعی وجود داشته باشد صرفنظر میکنیم).

3. وجود حرکت معکوس(رجعی) برای هر چهار قمر، یعنی در جهتی خلاف همهی سیارات و بیشتر قمرهای دیگر. همانطور که گفتیم ستارگان و سیارات، یعنی قطعا این دو با هم از لحاظ مختلف چون ساختار فیزیکی و شیمیایی، میزان دوری و نزدیکی بایکدیگر تفاوت دارند. اگر سیارات نیز مانند ستارگان از خود نور منتشر می کنند پس چه تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟ زحل دارای ۶۲ ماه دارد که در آن بین، تیتان و انسلادوس بسیار بزرگ هستند و نشانههایی از فعالیتهای زمین شناسی در آنها وجود دارد؛ اگر چه تا حد زیادی از یخ ساخته شدهاند. در آواتار ۲ سالهای زیادی سپری شده و جیک و نیتیری حالا دیگر رؤسای قبیله خود هستند.

همچنین دلیل عدم قطعیت در مورد نتایج و تفاوت در جوابهای به دست آمده را توضیح دادیم. در این مطلب در مورد تعیین جرم کهکشانها صحبت کردیم و سه روش برای تعیین جرم این اجرام آسمانی معرفی شد. در این که آیا واقعاً ماه به اين شكل به وجود آمده شك وجود دارد، اما اين بهترين نظريه اى است كه تشابه سنگ هاى اين دو و دور شدن تدريجى ماه از زمين را توجيه مى كند.

بسيار پر نور است و تقريباً اندازه ي زمين است. این درخشانترین نور در نزدیکی افق است و هنگامی که نور با ذرات گرد و غبار محیط میانستارهای در نزدیکی زمین برخورد میکند، نور منطقةالبروجی رخ میدهد. فیلم از همان ابتدا نشان میدهد که نگران به هم ریختن پایههای متزلزل و دوگانه در پایههای دروغینش است و در نهایت هم نمیتواند از آن جان سالم به در ببرد. میانگینِ چگالیِ اورانوس ۱/۲۷ گرم در هر سانتیمتر مکعب است، این اندازه برابر با ۱/۲۵ چگالیِ آب میباشد. همچنان که این اسطرلاب مسین آینة افلاک است، وجود آدمی که «ولقد کرّمنا بنیآدم» اسطرلاب حق است.

2. انرژی جنبشی ستارهها کمتر از مقدار انرژی است که برای جداسازی کامل اجزای کهکشان لازم است، چرا که اگر مجموع انرژی جنبشی برابر با انرژی پتانسیل گرانشی شود باعث پراکنده شدن کامل ستارهها و از هم گسیختن کهکشان خواهد شد. مجموع انرژی سیستم در فرآیند فروپاشی ثابت باقی خواهد ماند اما کل سیستم شروع به انقباض خواهد کرد و انرژی پتانسیل گرانشی آن کاهش پیدا میکند (منفیتر خواهد شد). عبارت از حاصل جمع انرژی هر ستاره است.

هم چنین انرژی پتانسیل گرانشی آن از بر هم کنش گرانشی آن ستاره با تمام ستارههای دیگر کهکشان حاصل میشوند. قضیه ویریال، مجموع انرژی پتانسیل گرانشی یک کهکشان را به حاصل جمع انرژیهای جنبشی تمام اجزای منفرد که آن کهکشان را میسازند مرتبط میکند. براساس قرارداد مجموع انرژی پتانسیل گرانشی هنگامی که تمامی ستارهها کاملاً پراکنده باشند و جاذبه یکی بر دیگری تاثیر نداشته باشد به سمت صفر میل میکند. انرژی پتانسیل گرانشی هر ستاره کمیتی منفی است زیرا بر اساس قرارداد، انرژی پتانسیل گرانشی یک ستاره هنگامی که این ستاره بسیار دور از کهکشان باشد به سمت صفر میرود و در این حالت از کشش گرانشی کهکشان آزاد است.

1. علامت منفی قابل پیش بینی است زیرا مجموع انرژی جنبشی مثبت خواهد بود، در حالیکه مجموع انرژی پتانسیل گرانشی باید منفی باشد. بنابراین “تخریب و نابودی بهوسیله بمب اتم و انرژی هستهای“، در رأس برنامههای تولیدی هالیوود قرار گرفت و از طریق فیلترهای مناسبِ سینمای علمی-تخیلی، به تماشاگران ارائه شد. تفاوت سیاره و ستاره : شاید برای شما نیز جای سوال باشد که ستاره و سیاره چه تفاوت هایی باهم دارند و دلیل اینکه گاهی اوقات به آسمان نگاه می کنیم و برخی از سیارات نظیر مشتری و اورانوس را نیز در میان ستاره ها مشاهده می کنیم، چه می باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید