مجسمه های باغ کتاب

سیگارهای فرعون، بیش از بقیۀ کتابها، حاوی رنگهایی تخت، گرفته و غیردرخشان است؛ این مسأله تا حدودی به امکانات چاپی دهۀ پنجاه برمیگشت ولی دلیل عمدهاش استفادۀ سینمایی از نور است. استفادهاش از «اینسرت»ها و نمادهای درشت «تنتن» و بَدمنهای اثر، هنوز دقت، صراحت و خلاقیت یک ذهن کاملاً سینمایی را تصویر میکرد؛ ذهن خلاقانهای که بر حسب اتفاق در دنیای کامیکاستریپهای کارتونی ظهور کرده بود. این کار را آنقدر ادامه داد تا سر انجام آنچه را انتظار داشت اتفاق افتاد ، حباب شیشه ای ترک برداشته و سر انجام فرو ریخت و سعید از زندان شیشه ای خودش نجات پیدا کرد و از آن خارج شد ، صدای آژیر بلند شد اما تقلید موجودات از سعید همچنان ادامه داشت .

از آنجا که جو مریخ به اندازه کافی متراکم نیست تا سرعت سقوط چنین جسمی را از طریق چتر نجات دهد کاهش دهد، ناسا از یک جرثقیل آسمانی استفاده خواهد کرد. محیط مشتری احتمالاً برای زندگی مطابق آنچه ما میشناسیم مساعد نیست. ، از یک ابر گازی، بر روی قطعات دیسک اطراف ستاره ما و به دلیل فشرده سازی گرانشی، سیارات شروع به ظهور کردند. در مقالهای در سال ۱۹۵۱ در Science News Letter اعلام شد که هزاران سیاره در حال گردش به دور خورشید ما هستند اگرچه اکثر آنها سیارات کوچکی هستند. اما به دلیل آنکه مدار چرخش مریخ به دور خورشید کاملاً بیضوی است باعث شده شدت فصلها در این سیاره متفاوت باشد.

در اول دي ماه ، خورشيد به مدار رأس الجدي در نيمكره ي جنوبي عمودي مي تابد . وقتی که وی برای بار اول در مورد طرحش با تیم فنی صحبت کرد، به وی گفته شد که امکان ساخت چنین فیلمی با تکنولوژی فعلی وجود ندارد. مورتی شرور برای رسوخ کردن به درون دیواری که منحنی متناهی مرکزی به دور مولتیورس کشیده بود، به برنامهی سیستمِ راهبری بینبُعدیِ سیتادل نیاز داشت و برای بهدست آوردن آن باید مغزِ ریک را اسکن میکرد؛ او بخش اعظمِ مغز ریک را در اپیزود دهم فصل اول اسکن کرده بود (حتما یادتان است که در آن اپیزود مورتی شرور از یک ریکِ شرورِ مکانیکی برای گروگان گرفتنِ ریکِ خودمان استفاده میکند) و باقیماندهی آن را سر میز ناهار در فینالِ فصل پنجم انجام میدهد.

این پسر بچه که از سیارکی دور به نام ب 612 میآید؛ تصمیم گرفته دیار خود را ترک کند و برای شناخت و کشف سیارههای دیگر سفر کند. شاید به خاطر آنکه خود آمریکا، از دید «هرژه» سرزمین پیچیدهای است. قطر این سیاره خاکی 13913 کیلومتر است و به خاطر داشتن سطحی سوزان ناشی از اثر گلخانهای مهارنشدنی معروف است ابرهای غلیظی تمام سطح زهره را پنهان میکنند. در حالی که یونانیان امروزی هنوز از نامهای باستانی سیارات استفاده میکنند، بقیهی زبانهای اروپایی به خاطر تأثیر از امپراطوری روم و کلیسای کاتولیک، بیشتر از نامهای رومی (یا لاتین) استفاده میکنند تا نامهای یونانی.

این همدلی آگاهانه با بومیان کوتاهقد این منطقه از قارۀ آفریقا، البته آنقدر نیست که به آنها آزادی یا آگاهی جهانشمول اعطا کند، اما بومیان را انسانهایی معرفی میکند که میتوان با آنها دوست شد و یا همچون آنان زندگی کرد. فرجام این دلبستگی، چند سال بعد در ۱۹۳۲ به ازدواجی ژورنالیستی، اما بیسر و صدا، انجامید و «ژرماین کیچنز» از آن تاریخ زن و شریک زندگی خالق جذابترین و پرمخاطبترین کمیکاستریپ تاریخ فرانسه شد. برای نخستین بار، به میان مردم میرویم و با سختیهای زندگی آنها آشنا میشویم. چنین بود که زمینه برای چاپ نخستین ماجرای «تنتن و میلو» فراهم شد و «هرژه» آن را در ۱۰ ژانویۀ ۱۹۲۹ در هفتهنامۀ کودکانهاش به چاپ رساند.

نسخۀ رنگی و اصلاحشدۀ این کتاب در ۱۹۴۶ عرضه شد و این همان نسخهای است که از آن به عنوان نخستین نسخۀ واقعاً خواندنی ماجراهای «تنتن» یاد میکنند. با کشف پلوتون این جرم به عنوان نهمین سیاره ی منظومه شمسی معرفی شد. علاوه بر این، سرنخهایی درباره سیاره نپتون که از نظر ترکیببندی به اورانوس شباهت دارد، ارائه داد.”لی فلچر”، دانشمندان سیارهشناسی “دانشگاه لیسستر” (University of Leicester) انگلستان گفت: در طول شکلگیری منظومه شمسی، تعادل میان نیتروژن و سولفور (و آمونیاک سولفید هیدروژن تازه کشف شده در اورانوس)، با دما و مکان شکلگیری سیارات، مشخص شد.

این در حالی است که آب پیش از این در جو در سیارات مشتری سان (Gas giant) که از سنگ یا مواد جامد تشکیل نشده اند کشف شده بود. ب- زمانی که نیاز است در جمله ای که داخل پرانتز است، مجدد از پرانتز استفاده کنید. نمایی که هابل ۲۵ اکتبر (۳ آبان) از اورانوس ثبت کرده است، پوشش قطبی درخشان این سیاره را در کانون توجه قرار میدهد. در جو اورانوس نیز همانند دیگر غول های گازی باندهایی ولی کم نورتر دیده می شود ، از سال 2007 م.

بشقاب پرنده قبل از اینکه خلبان بخواهد برای جلوگیری از برخوردشان به هم واکنش نشان بدهد ناپدید شده است. دارای حداقل 13 حلقه است که همه آنها تیرهتر از زحل هستند. «هرژه» برای کتاب بعدیاش که به نوعی دنبالۀ سیگارهای فرعون به حساب میآمد، تحقیق مفصلتر و پردامنهتری را آغاز کرد. پس دور از انتظار نبود که «هرژه»، «تنتن» را به مصر بکشاند تا از رازی سر درآورد که «هرژه» نام سیگارهای فرعون را بر آن گذاشته بود. دوره چرخش به دور خورشید: 224.7 روز. از سال ۱۹۳۱، «زمانیکه تبهکاران بر شهر حکومت میکردند» «تنتن» در این کتاب «مشهورترین خبرنگار دنیاست» و هدف تبهکاران، آن است که نگذارند «حتی یه روز تو شیکاگو بمونه».

در این کتاب، «تن تن» خبرنگار با سفر به روسیه از فعالیتهای OGPU، پلیس سری اتحاد جماهیر شوروی، سردرآورده و با آشکارکردن شرارت بلشویکها، از توطئهای که قرار بود علیه بلژیک صورت گیرد، پرده برمیداشت. جالب اینجاست که «تنتن» در داستانهای اولیه، خبرنگار مجلهای بود به همین نام. هنگامی که از الف بودن سخن میگوییم، به اعضای مجموعهای اشاره میکنیم که صفت الف دارند. او به وسیلۀ همین دوربین، نیت پلید اعضای باند قاچاق الماس را در قالب نمایش یک فیلم بر روی پرده، نزد بومیان آشکار میکند و آنها را علیه بَدمنهای داستاناش میشوراند.

مسیرهای پیاده روی این پارک به گونه ای هستند که زوایای متفاوتی از این کوه ها را شامل می شوند. طوفانهایی که در قطبهای این سیاره در جریاناند، روی حرکت یکدیگر تاثیر مستقیم دارند و برخلاف طوفانهای زمین که از قطبی به قطب دیگر میروند، یکدیگر را در سر جای خود نگه میدارند. همهی این مراسمها و نمادها و اسطورهها درکنار یکدیگر چیزی را میسازند که رابرت بِلا، جامعهشناسِ آمریکایی، از آن بهعنوانِ «دین مدنیِ پیچیده و ریشهدواندهی آمریکا» یاد میکند. عطارد از نظر میدان جاذبه، تقریباً قفل شدهاست، به این معنا که حرکت وضعی آن در منظومهٔ شمسی بیهمتاست.

اکنون آشکار شده بود که تعداد اقمار سیارات مطابق نظر کپلر نیست. در کمال شگفتی تعداد قابل ملاحظه ای از فلاسفه با چشم پوشی از اشکالات فوق ، هم چنان بر این باورند که اعتراضات کانت بر علیه برهان وجودشناختی برهانی تام و تمام است.4 هم چنین غالب این فلاسفه کانت را به مثابه فیلسوف پیشتاز درمعرفی دیدگاهی می دانند که امروزه به دیدگاه فرگه ای5 در مورد وجود مشهور شده است. اگر او این ایدهیِ آگوستینیِ را مورد انتقاد قرار میدهد که: «تکتکِ واژههای زبان، نامی برای اشیاء هستند»69، به این دلیل است که میخواهد نشان دهد: «برخی از واژهها در زبان، چیزی را نمینامند»70.

کردیتها یا اعتبارها تنها توکنهایی هستند که برای انجام هر نوع فعالیتی در سطح کهکشان مورد استفاده قرار میگیرند؛ از سوختگیری فضاپیما و قدرتبخشی به عملیاتها گرفته تا خرید زمین در متاورس یک سیاره، کاوش یک سیاره جدید و پرداخت مالیات به دولتمردان کهکشانی. این موج، به کاوش فرهنگ مشرقزمین علاقهای وافر داشت. در هر صورت، «هرژه» در اوایل کار نیاز به چالشی داشت تا بتواند استعدادهای نهفتۀ خلاقانهاش را نشان دهد. اما این همه باعث نشد تا در این سرزمین تازه هم پرطرفدار شود. اما او آنقدر خوددار بود که نگذارد این عشق تازه سربرآورده مانع کار مهمش شود.

«میلو» البته همان سگ وفاداری است که برای نجات جان صاحبش، مدام در حال جدال با شیطان دروناش است ولی «تنتن» عوض شده. این نام به عنوان خدای دریا و همزاد اورانوس نامگذاری شده است بر طبق تحقیقات حضور مقادیری متان نیز در این سیاره تأیید شده است. نتیجۀ این تحقیقات در ۱۹۳۶، بروز کرد؛ زمانی که گل آبی به عنوان واقعگرایانهترین ماجراهای «تنتن و میلو» بر پیشخوان کتابفروشیها قرار گرفت. او برای این کتاب، همچون اثر قبلی، تحقیق گستردهای کرد؛ به طوری که احاطۀ او بر جغرافیای سرزمینی که تا به حال به آن سفر نکرده، حیرتانگیز مینماید. تقدیر بر آن بود که «هرژه» سفر دور دنیایش را همچنان با یار قابل اعتمادش «تنتن» ادامه دهد.

ضمنا همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، نپتون و زهره در خلاف جهت دیگر سیارات منظومه شمسی دور خورشید در گردش هستند. به طور کلی دمای سطح سیارهها با افزایش فاصله آنها از خورشید کم میشود. داستان، این بار از شیکاگو آغاز میشود. «تنتن» از شیکاگو عازم غرب وحشی میشود، با قبایل سرخپوست درمیافتد و بدویت و تمدن را در آنجا کنار هم تجربه میکند و همچون یک قهرمان به شیکاگو برمیگردد.

صحنۀ باشکوه استقلال از «تنتن» درحالیکه او سوار بر ماشین روباز پلیس برای مردم دست تکان میدهد، همان صحنهای که دو پلیس اسبسوار او را اسکورت میکنند، حسرتی شد برای «هرژه» که هیچگاه صورت واقعی پیدا نکرد. نکتۀ جالب توجه در این کتاب، که بعدها به عنوان مشخصۀ اصلی ماجراهای «تنتن» شناخته میشود، ریتم دیوانهوار ماجراست. به عنوان مثال، نشان دادن فضای خفه و گرفتۀ یکی از مقابر مصری. بدین ترتیب، عناصر سنگینتری طی میلیونها سال از طریق همجوشی هستهای شکل میگیرند. به طوری که تنها در شکل و شمایل یک کمیکاستریپ میتوان تصورش کرد. شکل ارائۀ این فانتزی نوظهور، در این کتاب و دیگر کتابهای بعدی، به گونهای است که گویی از صافی ذهن واقعبین یک دانشمند علاقهمند به علوم عبور داده شده.

دیدگاهتان را بنویسید