رازهای صعود به قله اورست!

گستـره پهناوری که در آن پروای نیازمندی نیست، درخشان است و پناه دهندهای بسیار بخشنده. او که اگر با او به دروغ نباشند، مردمان را از نیازمندی و آسیب برهاند. ۲۶ او که دیوان را فرو کوبد؛ او که بر مردمانِ دشمن نظام هستی خشم گیرد؛ او که از مردمان پیمـانشکـن، داد خواهد؛ او کـه پریان را به تنگنا در میاندازد؛ کسی که اگر با او به دروغ نباشند، توانایی فراوان به کشور میبخشد؛ کسی که اگر با او به دروغ نباشند، پیروزی سرشار به کشور میبخشد.

به ویژه به آنانی چشم دوخته و مینگرند که نخست با مهر به دروغ باشند. این بند نیز اشاره به این است که مهر یا ستاره قطبی از همه جای جهان دیده میشود. یکی از این ابر نو اختران، ستاره «تیکـو» است که در حدود چهارصد سال پیش ناگهان به اندازهای نورانی شد که حتی در روز روشن هم دیده میشد. منظور از «ده هزار دیدهبان»، همه ستارگان آسمان است که در مقام دیدهبانان مهـر انجام وظیفه میکنند. او آماده است برای کسی که با اندیشه نیک، مهـر را یاری کند؛ آن دارنده ده هزار دیدهبان، آن همیشه نافریفتنی دانا و توانا.

عبارت «همیشه بر جا ایستاده» تأکیدی دیگر است بر همیشه ایستادگی مهـر یا همان همیشه ایستادگی ستاره قطبی. تاکنون بسیاری ازکوهنوردان بزرگ جهان نیز از جمله “رینهولد مسنر” ، توان و قدرت را درآن به آزمایش گذاشتند و نامبرده از این کوه به عنوان هیمالیایی دیگر نام برد. از برجستگیهای دیگر این قله دریاچه بزرگ ارومیه است که در غرب این قله قرار دارد. کارشناسان زمین شناسی معتقدند میان فرونشست زمین با افت سطح آب زیرزمینی و جنس رسوبات ارتباط مستقیمی وجود دارد و از آنجا که سنگهای کوه نمک قم اغلب از نوع گچی، نمکی و آهکی است انحلال آنها در آبهای زیر زمینی موجب بروز چنین شکافها و گودالهایی شده است.

در این بند، تعدادی واژههای ناخوانا و آسیبدیده وجود دارد. تاجیکستان در میان ۱۵ جمهوری سابق شوروی کمترین درآمد سرانه را دارد. ستاره | سرویس گردشگری – قبل از ادموند هیلاری و نتزینگ نورگی تلاش بقیه کوهنوردان برای فتح قله اورست به شکست انجامیده بود، به طوریکه یا در میان راه تسلیم شده و بازمیگشتند و یا دچار حادثه شده و جان خود را از دست میدادند. ۴۶ آن مهـرِ دارنده دشتهای پهناور خود را برای پاسبانی آماده کرده است؛ او از پشتِ سر میپاید، از پیش میپاید؛ او به مانند دیدهبانی فریفته نشدنی هر سو را مینگرد. آن انجمنآرای کاردانِ فریفته نشدنی بسیار هوشمندِ آفریده کردگار.

۳۹ اگر مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، خشمگین و آزرده بوده و خوشنود نشده باشد، تیرهای آراسته با پرّ شاهین، به نشان نمیرسند، هر چند که از زهِ کمانی بسیار خوب کشیده شده و به شتاب پرواز کند. برخی از ستارههای این صورت فلکی در دوران گذشته بسیار پر نورتر از امروز بودهاند و حتی «اَبَـر نو اخترانی» نیز در آن دیده شدهاند. نمیتوان انکار کرد که کوه صفه مار دارد اما میتوان ادعا کرد که این جانوران که ما به حریم آنها تجاوز کردهایم تا آزاری برایشان ایجاد نکنیم خطری نداشته و به هیچ عنوان در مسیرهای حرکت و تجمع مردم دیده نشدهاند.

حالا سیگنالهای ۵G از تمام مسیر به قله کوه در ارتفاع ۸۴۸۴ متری خواهد رسید. تاکتیک ما در این تهاجم وسیع و جنگ نابرابر، این بود که به تمام نیروهای چریکی دستور دادم در قرارگاه های کوهی خود بمانند، و به نیروهای شوروی اجازه دهند تا بالای پنجشیر یعنی تا پریان و خاواک بروند و همین طور هم شد. در یشت دهم (بند 12- 13) یعنی مهر یشت از «مهر» چنین توصیف شده: «او نخستین خدای مافوق الطبیعه (مینوئی) است که پیشاپیش خورشید نامیرای تیز اسپ از این سر به آن سر هرا یعنی البرز میرسد. این روستا دارای یک مدرسه ابتدایی خانه بهداشت گرمابه عمومی و بانک مهر رضا میباشد .

امام رضا علیه السلام می فرماید: کسی که انگشتر عقیق در دست کند و قرعه را بردارد، شانس او برای برنده شدن بیشتر است و قرعه بهتری خواهد داشت. ۶۶ اوست کـه «اَشـی» نیـک یـاور اوسـت؛ و یاور اویند: «پـارِنـدِ» سوار به گردونه راهوار، نیروی مردانه، نیروی فَـرّ کیانی، نیروی هوای جاودانی، نیروی «داموئیـش اوپَـمَـنَـه»، نیـروی فَـرْوَهَـرِ پیروان نظام هستی و کسی که گرد هم آورنده گروهی از مزدا پرستانِ پیرو نظام هستی است. او کـه با گردونهای بزرگچرخه (صورتهای فلکی خرس بزرگ و خرس کوچک) و ساخته شده به گونه مینوی، از کشـور «اَرِزَهـی» به سوی کشور «خْـوَنیـرَث» میشتابد و از نیروی زمان و از فرّ مزدا آفـریـده و از پیـروزی اهـورا آفریده بهرهمند است.

۶۳ آنگاه که بر آشفته شدهای، تو میتوانی نیروی بازوانشان را بگیری؛ استواری پاهای آنان و بینایی چشمان آنان و شنوایی گوشهای آنان را بگیری. ۲۷ او که کشور دشمن را ناکام میسازد؛ فَـرّ را بر میگیرد و پیروزی را دور میکند؛ او که از پی دشمنانِ بیتوانِ گریز، میتازد و ده هزار بار آنان را مینوازد. او که ده هزار دیدهبان دارد، از همه چیز آگاه، نیرومند و فریفته نشدنی است. ۶۹ نشود که ما خود را دچار ستیزه آن بزرگِ برآشفته کنیم؛ او که با هماوردش، هزار گونه سـیزه بکار خواهـد بست؛ او که ده هزار دیدهبان دارد؛ آن توانای فریفته نشونده از همه چیز آگاه.

ششم قسمت زمین داری پنچشر ولسوالی شتل است که در مبدا آن دهنه گلبار وانجام به قله قبر هزار دره آرزو و مرغی می رسد و از دوطرف این ولسوالی پرخم وپیچ زیبا و سرسبز را کوه های مرتفع وطویل بشکل دیوار احاط کردیده وپوشیده از درختان بادام وبلوط میباشد. او که پیـمانهـای بسـته شـده را بـه کـار می بنـدد؛ او که سـپاه مـیآراید و دارنده هزار چابکی است؛ شهریاری است دانا و توانا.

کانیهای نقره پنجشیر از دیرباز مشهور بوده است و برخی از جغرافینویسان سدهٔ ۴ق از آن یاد کردهاند. برخی بر این باورند که اسکندر مقدونی، در محل پیوستگی رودهای پنجشیر و غوربند، شهری بهنام اسکندریه ساخت تا پایگاهی برای حمله سپاهیاناش به کوهستانیها باشد. مساحت آن در حدود۵۶ هکتار میباشد. غار میرملاس که امروز جز سایبانی چیزی از آن باقی نمانده است با فاصله ای حدود ۳۰ کیلومتر از شهر کوهدشت قرار دارد و نقاشی ها و نگاره هایی که بر دیواره های جنوبی و شمالی این غار باقی مانده است بیشتر صحنه هایی از رزم، شکار، انسان و حیوان را نشان می دهد.

آنچه بايد به آن اشاره کرد اين است که شهرستان کوهدشت علاوه بر سنگ نگاره هاي غار مير ملاس مامن سنگ نگاره هاي با قدمت بيشتري چون هميان يک و دو است که هر کدام از اين سنگ نگاره ها رمز و راز فراواني از هنر ايراني را در خود دارند. 1. در تمامی موارد will و won’t وجود دارند. در این هنگام در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله تنها دو نفر از صحابه بودند که دفاع از وجود آن حضرت را به عهده گرفتند و آنها سهل ابن حنیف و طلحه بودند که خود را سپر وجود رسول خدا قرار دادند و تیرها را به جان خریدند و مانع اصابت تیر به پیکر پیامبر شدند.

آغاز پیکار، یکی از جنگجویان مشرکان به نام طلحة بن ابی طلحه مبارز طلبید و امام علی(ع) به کارزار او رفت و سر انجام به خاکش افکند، مسلمانان شادمان از نخستین پیروزی، تکبیر گویان یکباره به صف مشرکان حمله بردند و مسلمانان به سرعت غالب آمدند و مشرکان فرار کردند. ۴۳ پس آنگاه، مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، آنان را به خاک در افکند، پنجاهها، صدها، صدها هزارها، هزارها ده هزارها، ده هزارها صد هزارها؛ از آن رو که خشمگین و آزرده است آن مهرِ دارنده دشتهای پهناور. آنان رفتار مردمانی را پاس میدارند که به پیمانشکنان و دشمنان نظام هستی و آزار رسانانِ پیروان نظام هستی، یورش برد.

آنان که گاو چراگاه را گرفتار میسازند و او را در راهِ خانههای پیمانشکنان به گاری میبندند. او که برای گسترش آیینِ نیک، در همه جا خود را نشان داد و جایگاه یافت و در همه هفت کشور فروغ افشان شد. از لحاظ لاتی و دعواهای خیابانی کرمانشاه که اونم واقعا بهشون میاد و آدمای اسمی زیاد داره البته خود کرمانشاه.شهرستاناشو قبول ندارم، بعدم اهواز البته یه عادت بعضی مناطق خوزستان که بده اینه که تو خیابونای خلوت از مسافرا باج میگیرنو این خیلی نامردیه، بچه های لرم خداییش سر نترسی دارن و خیلیم بزنن. پلهمدشت، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش خرم آباد که در استان مازندران واقع شده است.

هر دو تعبیر «روشنایی سپید» و «درخشان مینوی» اشاره به ستاره قطبی است. ظاهراً منظور هشت صورت فلکی پیرا قطبی است که عبارتند از: «ثُعبـان» (اژدها)، «خرس بزرگ» (دب اکبر)، «خرس کوچـک» (دب اصغر)، «کیکـاووس» (قیفاووس)، «کـرسی نشین» (خداوند کرسی/ ذاتالکرسی)، «سیــاهگـوش» (وَشَـق)، «زرافـه» و «بُـزمجه» (سوسمار). از صورت فلکی «کـرسـینشیـن» (ذاتالکرسی)، دختر زیبایی تصور شده است که بر کرسی یا چارپایهای نشسته است که در اوستا « اَشـی» نیک بر او اطلاق شده است. ۴۵ هشـت تن از یاران و دیدهبانان مهـر، در بالای کوهها و در فرازین جایها نشسته و به پیمنشکنان مینگرند.

۳۶ او بر انگیزاننده رزم است؛ او پایداریدهنده رزم است؛ او در رزم استوار میماند و ردههای دشمن را از هم میدرد و همه سوهای ردههای رزمندگان را پراکنده و آشفته میسازد. ۶۲ او که هیچگاه به مردی پیمانشکن، نه توانایی و نه نیرومندی میدهد؛ او که هیچگاه به مردی پیمانشکن، نه آبرو و نه پاداش میدهد. دریای کوتکجاه در یای واخان دریای پامیر ، دریای جرم ، دریای انجمن ، دریای وردج ، تگاب راست ، دریای تنگی شیوا ، دریای راغ ، و دریاچه درواز ، دریاهای مهم آنرا تشکیل میدهد و در شمال آن دریای پنج جریان دارد که باین ترتیب از لحاظ ذخایر آب غنی می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید