داستان جویندگان طلا در فضا – پادکست ایستگاه فضایی

و هندی، و نیز بابلی که از طریق آثار عبری به ایشان رسیده بود، و بالخاصه مِشنَت ها-میدوت بهره می گرفتتند، ولی ریاضی دانان مسلمان قرن سوم/نهم و در راس ایشان محمد بن موسی خوارزمی بودند که ارکان این شاخه از ریاضیات را بنا نهادند که با بعضی از اصول ما بعدالطبیعه که برای آموزه های اسلامی جنبه مرکزیت دارد، دارای ارتباطی بسیار نزدیک است. ولی باید گفت که بیشتر توجه به علم هندسه در بغداد به تشویق پسران (بنوموسی) و مخصوصا با تألیف کتاب معرفه مساحهالاشکال ایشان جلب شد که نصیرالدین طوسی بعدها شرحی بر آن نوشت.

در کتاب کرجی از جبر نامعین و نییز آنالیز نامعین بحث شده است. برای اطلاع یافتن از خلاصه ای از تاریخ جبر مشتمل بر سهمی که مسلمانان و کرجی دارند، رجوع کنید به اسمیث، «تاریخ ریاضیات» جلد اول، نیویورک۱۹۵۱، ص ۲۸۳ و بعد. یک قرن بعد بدرالدین ماردینی کتاب تحفهالاحباب فی علم الحساب خود را تالیف کرد که در آن نظریه اعداد و کسرها مورد بحث قرار گرفته است. سوالات متن درس ۸ هشتم کتاب علوم چهارم دبستان با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. و روش تقریبی برای محاسبه مسائل فاقد جواب صحیح و روش محاسبه تکراری است و عدد پی را با دقتی هر چه تمامتر اندازه گرفته است.

مکعب فاصله متوسط هر سیاره تا خورشید با مربع زمان یک دور کامل گردش سیاره تناسب مستقیم دارد. به هر حال ، اورانوس به قدری از خورشید دور است که تفاوت دما در قطبها در طول تابستان و زمستان فقط ۲ درجه سانتیگراد (۳٫۶ درجه فارنهایت) است. در این چهار ضلعی، زاویای A و D با یکدیگر برابر است که می تواند حاده یا قائمه باشد و از این راه اصل موضوع پنجم را به اثبات رسانید.

جهانها شامل اجزایی هستند که با هم در نسبت مکانی-زمانی و علّی قرار میگیرند. دانشمندان نام یکی از نمایانترین ابرهای نپتون را که به سرعت سرتاسر سیاره را طی میکند، روروک گذاشتهاند. آرالیا araliya : نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی، و درختچه ای که بعضی از آنها زینتیاند. نسخه ریمستر شده این بازی زیبا در سال ۲۰۱۵ منتشر شد که حاوی دو نسخه ابتدایی سری است و توانسته امتیاز بسیار خوب ۸۶ را در سایت متاکریتیک به ثبت برساند. بازی با این که تلاش میکند با معرفی NPCهای مختلف داستان خود را به عنوان یک سناریوی جذاب و درگیرکننده به گیمرها معرفی کند اما به سختی در این مسیر شکست میخورد.

اما در حین تماشای این اپیزود اینطور به نظر میرسد که انگار سریال دچار روتینزدگی شده است؛ آن جاهطلبیِ بهترین اپیزودهای ریک و مورتی که آنها را به چیزی فراتر از ایدهی ابتداییشان ارتقا میدهد در این اپیزود غایب است؛ این اپیزود نهتنها در زمینهی درنوردیدنِ عمیقترین اعماقِ مسخرهی ایدهی اصلیاش، تعهدی که به خلق کلاسیکهایی مثل اپیزود پنجمِ فصل چهارم (مارهای مسافرِ زمان) منجر شده را کم دارد، بلکه از لحاظ شخصیتپردازی هم به بازیافتِ اپیزودهای بهترِ قبلی خودش بسنده میکند.

اتمسفر زمین بر آب و هوای بلند مدت کره زمین و آب و هوای محلی کوتاه مدت تأثیر میگذارد و ما را از بسیاری از تشعشعات مضر خورشید محافظت میکند. ابو عبدالله ماهانی مسئله ای را مورد بحث قرار داد که ارشمیدس در کتاب کره و استوانه خود آن را طرح کده بود: «کره ای را با یک سطح مستوی چنان ببرید که میان دوپاره آن نسبت معینی برقرار باشد». با آنکه یونانیان، به خصوص هیپارخوس، جدولی از محاسبه وترها -هم در دایره وهم در کره از طریق رابطه میان اضلاعو زوایای مثلث قائم الزاویه- فراهم آورده بودند که نخستین بار توابع مثلثات به دست مسلمانان اختراع شد.

اتفاقی نبوده است که سوتر کتاب خود را که اکنون به عنوان کتابی معتبر درباره ریاضیات اسلامی به آن نظر می شود، با نام وی و ذکر اهمیت کتاب خلاصه الحساب او از لحاظ نظریه عدد به پایان رسانیده. ابوالوفا نخستین کسی است که قضیه جیب ها را در مثلث کروی به اثبات رسانیده است. منجّم دیگری از این دوره، حَبَش بن حاسب، نخستین کسی بود که ظلّ (تانژانت) را به کار برد، و نیز از جیب (سینوس) و جیب تمام (کسینوس) و ظلّ تمام (کوتانژانت) آگاهی داشت. برای رسیدن به ماهیت واقعی این خطوطی که ظاهر و ناپدید میشوند، به احتمال زیاد مجبور خواهیم بود که به آنها نزدیک شویم.

این سیاره سنگی که ’55 Cancri e’نام دارد به دور ستاره خورشید مانندی در صورت فلکی عقرب می گردد و دو برابر زمین است. و بلاخره توجه خاص به جنبه های نمادی هندسه و نقش آن در هنر و معماری پیدا کردند، و پیوسته هندسه کیفی و توصیفی را که حکمت «معمار بزرگ جهان» را منعکس می کند در نظر داشتند. به طور کلی در کشورهایی که یکشنبه را روز اول در نظر گرفتهاند، پنج شنبه روز پنجم هفته است؛ اما در ISO 8601 روز چهارم هفته محسوب میشود. همه سیارات رنگارنگ نیستند، با این حال به نظر میرسد بسیاری از برجستهترین سیارات در آسمان شب نوعی رنگ آمیزی داشته باشند.

ضمناً دمای ونوس با عوض کردن شرایطش و تبدیل آن به شرایط زمین حدود 18 f گرمتر می شود که این دما نیز مزری برای زندگی می باشد. ابوالجود که درباره مسائل ریاضی با بیرونی مکاتبه داشت، روشی هندسی برای تقسیم دایره به نه قسمت برابر پیدا کرد. در قرن چهارم/دهم، ابوالعباس نیریزی (به لاتینی آناریتیوس Anaritius) کارها ثابت و نیز ابوعبدالله ماهانی را دنبال کرد، و شرح مهم بر کتاب اوقلیدس نوشت که در آن از آثار هرون و سیمپلیکیوس و ریاضی دانان دیگر اسکندرانی بهره گرفت.

در جبر و مقابله نیز همچون در مثلثاات مسلمانان واضع این علم بوده اند که نام انگلیسی آن الجبرا algebra منعکس کننده لفظ الجبر موجود در کتاب الجبر و المققابله است. بلاخره باید گفت که مسلمانان روشهایی برای محاسبه فراهم آوردند که بسیار بهتر از آنچه پیش از آن وجود داشت بود. آن امیر نخست پذیرفت ولی بزودی دریافت که این اندازه گندم در سراسر قلمرو فرمانروایی او وجود ندارد. میدان مغناطیسی مشتری الکترونها و پروتونها و دیگر ذرات دارای بار الکتریکی را در کمربند پرتوافشان (رادیواکتیو) که در اطراف سیاره قراردارد به دام میاندازد. گشتاور دو قطبی مغناطیسی با میل یک درجه نسبت به محور چرخش زحل قرار میگیرد که این مقدار با انحراف مشخص محورهای مغناطیسی مشتری و زمین تفاوت آشکار دارد.

اثر مهم دیگری در هندسه از این دوره کتاب فی مایحتاج الیه من اعمال الهندسه تالیف ابوالوفای بوزجائی است که در آن از موارد استعمال گوناگون هندسه بحث شده است. بیرونی، کتاب طوسی خستین کتاب مستقل مثلثات شناخته می شد. وی همچنین این توابع را مستقل از علم نجوم مورد مطالعه قرار داد. عاملی در علوم مختلف دست داشت و در آن واحد ریاضی دان و معمار و متکلم و شاعر و صوفی و کیمیادان بود و آثار وی مورد مطالعه فراوان قرار گرفت. در آن هنگام که خیام و در پی او طوسی بار دیگر اصل موضوع پنجم اقلیدس را درباره قضیه خطوط متوازی که شالوده هندسه اوقلیدسی را تشکیل می دهد مورد مطالعه قرار دادند، فصل تازه ای در هندسه گشوده شد.

این ماموریت از یک زمستان در نیمکره شمالی زحل آغاز شده و حال که به پایان راه رسیده، فصل تابستان در این بخش از زحل آغاز شده است. ، و این علم به صورتی در آموزشگاههای جهان اسلامی معرفی می شود که گویی همراه با باروت و فیزیک جدید از مغرب زمین به عاریت گرفته شده است. چندین قرن تکامل علم جبر در کتاب جبر عمر خیام به اوج خود رسید؛ خیام در مغرب زمین در نتیجه ترجمه خیال انگیز فیتزجِرالد از رباعیات او عنوان مشهورترین شاعر شرق پیدا کرده، ولی هرگز توده مردم از اینکه وی یکی از بزرگترین ریاضی دانان تاریخ بوده است آگاهی ندارند.

در مغرب نیز باید از حمزه مغربی یاد شود که در قرن دهم/شازدهم می زیست و کتاب تحفهالاعاماد را به زبان ترکی در نظریه اعداد نوشت. ولی پیشرفت عمده در مثلثات قدیم با کارهای ابوالوفای بوزجانی صورت گرفت که کتاب المجسطی او که نباید با کتابی به همین نام از بطلمیوس اشتباه شود، بیشتر از مثلثاث بحث می کند. مثلا کرجی در قرن چهارم/دهم کتاب الفخری را تالیف کرد که بخش مهمی از آن در سلسله اعداد بحث می کند، و معاصرش ابوریحان بیرونی چندین رساله ددر این خصوص نوشت. گزیده هایی از این کتاب توسط وپکه در کتابش، منتخباتی از فخری، پاریس ۱۸۵۳ ترجمه شده و مورد تحلیل کامل قرار گرفته است.

تحقیق در اعداد ورشته های عددی و نیز عمل محاسبه با غیاث الدین جمشید کاشانی، ریاضی دان برجسته ایرانی که کارهای شگفت انگیز او در زمینه علم اعداد تنها در این اواخر پس از قرنها مورد غفلت قرار گرفتن شناخته شده، به اوج خود رسید. ورود مربعات سحری در پژوهشهای کیمیایی در آثار جابربن حیّان دیده می شود، و اخوان الصفا این مربعات را از جنبه ریاضی آنها مورد تحقیق قرار دادند و تا ۳۶ خانه ای آنها را می شناختند. توجه به علم اعداد در میان مسلمانان ارتباط نزدیک با تحقیق درمربعات سِحری و اعداد متحابه داشت، (دو عدد را متحاب یا دوستدار یکدیگر گویند در آن صورت که یکی ار آنها برابر با حاصل جمع همه مقسوم علیه های عدد دیگر باشد، همچن ۲۲۰ و ۲۸۴ که اخوان الصفا آنها را می شناخت).

و ام قاعده کلی اعداد متحابه بوسیله ثابت بن قُرِّه کشف شد. در يك نقطه معين از روي زمين، خورشيد گرفتگي كامل هر 360 سال يك بار صورت ميگيرد(زمانی که ماه بین خورشید و زمین قرار می گیرد وسایه ماه به صورت کلی و یا جزئی بر روی زمین می افتد یا به عبارت دیگر، ماه بخشی یا تمام قرص خورشید را می پوشاند ومانع از رسیدن نور آن به زمین می شود) . یکی از آنها تکامل فلسفه اعداد و ریاضیات به صورت کلی است که با آن تصویری از ریاضیات آشکار می شود که با آنچه اکنون رایج است اختلاف فراوان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید