خدمات دانشمندان مسلمان به علم (ریاضیات) – رهیافته انجمن شهید ادواردو آنیلی

در نتیجه اگر دو سیاره در جهتهای مخالف در مدار خورشید قرار داشتند، نیروهای گرانشی بین آنها تا اندازهای ضعیف میشود و حداقل فاصلهی امن بین مدارهایشان کاهش مییابد. بااینحال در منظومه شمسی مهندسیشده، سیارههایی وجود دارند که میتوانند در جهتهای مخالف به دور خورشید بچرخند. در منظومه شمسی، تمام سیارهها در جهت یکسانی به دور خورشید میچرخند. حرکت آرام سنگ در گوشته قارهها را به هم میزند و باعث زمین لرزهها، آتشفشانها و تشکیل رشته کوهها میشود.

بااینحال اگر در جهت مخالف حرکت کنند در زمان کوتاهتری با یکدیگر ملاقات میکنند در نتیجه بدون برخورد یا انحراف میتوانند به یکدیگر نزدیکتر شوند. بااینحال با ترفند هوشمندانهی دیگری مثل تغییر جهت حرکت سیارهها به دور خورشید، میتوان مدارهای سیارهای بیشتری را ایجاد کرد. اما در مورد سیارات بی ستاره ، جهانهای شناور آزاد که به دور ستاره ای نمی چرخند ، چه؟ بر اساس ستاره شناسی فنگ شویی شما می توانید ستارگان مثبت و منفی را پیدا نمایید و این ستارگان را نسبت به مربع لوشو و خانه های مربوطه کشف نمایید و با راهکارهای ستاره شناسی فنگ شویی سالی انرژی ها را برای خود فعال نمایید.

در نتیجه باید این جهات را بسته به نوع عنصر و بر اساس ۴۵ درجه قطب نما بر روی نقشه و پلان خود پیدا کنید و انرژی های آن را به حداقل برسانید. این جهات به ترتیب دارای عنصر ( فلز، فلز، خاک و خاک ) می باشد. ممکن است بسیاری از منظومههای سیارهای دارای سیارههای داخلی کوچک باشند که برای ما قابلکشف نیستند؛ در نتیجه بعید به نظر میرسد که منظومه شمسی پرجمعیتترین منظومهی سیارهای در مجاورت کیهانی باشد؛ اما حداقل میتواند نشان دهد که حداکثر هشت سیاره در یک منظومه میتوانند قرار بگیرند. بااینحال به گفتهی ریموند اگر تمدنی فوق پیشرفته با فناوری و منابعی فراتر از ظرفیتهای فعلی داشتیم، میتوانستیم تمام این محدودیتها را برطرف کنیم و منظومهای خورشیدی را با حداکثر تعداد سیارهها طراحی کنیم.

یکی از بهترین روشها طراحی یا مهندسی یک منظومهی خورشیدی جدید از ابتدا است. یک فیزیکدان در انستیتوی فریتز هابر در برلین نشان داد که کربن موجود در این سیارات به اندازه کافی متراکم نیست تا الماس را از ابتدا تشکیل دهد. در منظومه شمسی مهندسیشده میتوان فرض کرد که هیچ محدودیتی از نظر مواد اولیه برای ساخت سیارهها وجود ندارد و میتوان سیارهها را به صورت مصنوعی ساخت و در موقعیت دلخواه قرار داد. اما این ایده تا اندازهای خیالی است، زیرا مدارهای پس رو یا وارونه به دلیل روند خاص شکلگیری سیارهها در طبیعت وجود ندارند.

حجم زحل پس از مشتری از سایر سیارات منظومه شمسی بیشتر است (قطر 120,000 کیلومتر) اما در عوض وزن مخصوص این سیاره بسیار ناچیز و حتی از وزن مخصوص آب نیز کمتر است. فردی ممکن است سال خروس و ماه تولد قوچ باشد که هر کدام انرژی های مخصوص به خود را برای فرد فعال می نماید. هر کدام از این صورت های فلکی در فنگ شویی دارای معانی خاصی هستند.

باید این جهات را در محیط زندگی و محل کار خود پیدا نمایید و بسته به این که این جهات دارای چه عنصری هستند آن را فعال نمایید. این جهات به ترتیب دارای عناصر ( آب ، آتش ، چوب و چوب ) می باشد و برای عدد کوای ۶ مناسب نیست. زمانی که شما دارای عدد کوای ۶ باشید جز گروه غربی هستید . نکته 1: تمامی قسمت ها به طور پیشفرض دارای زیرنویس انگلیسی می باشند، برای استفاده از زیرنویس فارسی، آنها را در کنار فایل اصلی ذخیره نمایید و یا در داخل نرم افزار Drag-Drop نمایید. اگر دقت کرده باشید ، شازده کوچولو در این سوال به دو نکته اساسی اشاره می کند ، نخستین مقوله این است که او می پرسد ” بر چه چیزی؟

در نتیجه اگر مدار پسرویی را در منظومهی مهندسیشده ایجاد کنیم، میتوانیم فضای مورد نیاز بین هر مدار را به حداقل برسانیم و سیارههای بیشتری را در فضایی فشردهتر قرار دهیم. آسمان سیاره ی زهره به رنگ نارنجی درخشان می باشد و برف های پیاپی در آن می درخشند. از اوایل دهه 1990، تیم تحقیقاتی دانشگاه کارلتون و اخیراً تیم سیبری در دانشگاه ایالتی تومسک، نقشهبرداری و تفسیر تاریخ زمینشناسی و زمینساختی سیاره زهره را انجام دادهاند.

زودیاک سال میلادی با سال خورشید به یک شکل محاسبه شده فقط تاریخ شروع آنها متفاوت می باشد. ولی انرژی ستارگان سبک تر از سیارات می باشد و هر ساله جایگاه آنها متفاوت می باشد. صور فکلی ماهها با صور فلکی سالها متفاوت می باشد بر این اساس هر کسی دارای یک خصوصیات اخلاق و شخصیت و انرژی متفاوت می باشد. هر کسی بر اساس عدد کوا دارای یک زودیاک و برج فلکی از سال و ماه می باشد. در منظومهای مهندسیشده، حداکثر تعداد سیارهها بر اساس تعداد مدارهای سیارهای اطراف خورشید تعریف میشود تا وقتی که پایداری خود را حفظ کنند.

بر اساس محاسبه عدد کوا که برای هر فرد می توان عناصر را طبقه چرخه های فنگ شویی محاسبه کرد و براساس برج های فلکی ۱۲ گانه آنرا در جدول های موجود پیدا کرد. وقتی منظومهای سیارهای ناپایدار میشود، مدار سیارهها یکدیگر را حذف میکنند به این معنی که ممکن است با یکدیگر برخورد کرده یا از نظر گرانشی پراکنده شوند. Starfield مورد انتظارترین بازی انحصاری مایکروسافت برای سال ۲۰۲۲ محسوب میشود که استودیو بتسدا و تاد هاوارد (Todd Howar) روی آن کار میکنند. این منطقه شامل لایه هایی رسوبی بود که احتمالا توسط آب مایع و رسوبات آن تشکیل شده است به اضافه آبگذرهای کوچکی که آنها نیز توسط آب مایع شکل گرفته بودند.

در این صورت، صورت ۴ جهت بعدی که شامل موارد زیر است. آنها به این نتیجه رسیدند که میتوان ۴۲ سیاره در ابعاد زمین را روی یک مدار قرار داد. علاوه بر این درست مانند تعداد مدارهای داخل یک منظومه، هرچقدر سیارهها کوچکتر باشند تعداد بیشتری سیاره را میتوان روی مداری مشترک قرار داد. هرچقدر سیارههای کلان جرمتر نیروی گرانشی قویتری را اعمال کنند، یعنی شعاع هیل بزرگتری دارند. برای مثال مشتری نزدیک به ۳۰۰ برابر سنگینتر از زمین است، در نتیجه شعاع هیل آن ده برابر بیشتر است؛ بنابراین ۱۰ مدار مجزای زمینی در فضایی که مدار مشتری اشغال کرده است جا میشوند.

شما می توانید با یافتن سال و ماه تولد و عدد کوا در مورد خود و رفتار هایتان بیشتر بدانید. دانشمندان به شکلی فعالانه نمونههای این سیارههای تروجان را در میان منظومههای فراخورشیدی جستوجو میکنند، زیرا انتظار میرود این اجرام به صورت طبیعی شکل بگیرند. دانشمندان اعتقاد دارند ستاره بارنارد شبیهترین ستاره به خورشید منظومه شمسی است. اما آخرین اکتشافات فضایی و جدیدترین کشفیات ، دانشمندان را مجبور به بازنگری در بسیاری از مواضع نجوم کرده است. آنها مینروا ، زئوس ، اطلس و پرسفون را در نظر داشتند ، اما این ونتیا برنی فیر دختر 11 ساله بود که پلوتون را با الهام از خدای سرزمین اموات نامگذاری کرد پدربزرگ وی این پیشنهاد را به رصدخانه Lowell اعلام کردند و مورد پذیرش قرار گرفت.

دو ستارهشناس در پژوهشی که در سال ۲۰۱۰ در مجلهی Clestial Mechanics and Dynamical Astronomy منتشر کردند، از شعاع هیل برای محاسبهی تعداد سیارههایی که در یک مدار مشترک هستند استفاده کردند. حداقل فاصلهی بین مدار سیارههای مختلف در منظومهای پایدار به اندازهی هر سیاره یا به صورت دقیقتر شعاع هیل (Hill) آن وابسته است. علاوه بر این، زحل با حلقه های بسیار بزرگ و غول پیکر خود در بین تمام سیارات منظومه شمسی منحصر به فرد است. به علاوه این روش تنها حد پایین جرم کهکشانها را در اختیار میگذارد. شیب، اطلاعات بیشتری در­باره توپوگرافی منطقه در اختیار ما قرار می­دهد.

تا این مرحله فرض کردیم هر مدار در منظومهی مهندسیشده شامل یک سیاره است. منظومه شمسی شامل هشت سیاره است: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون که تمام آنها به دلیل کشش گرانشی در مدار خورشید قرار دارند؛ اما حداکثر چه تعداد سیاره میتوانند در مدار اطراف خورشید قرار بگیرند؟ این قسم ادعا بر دو نوع است: اولی ادعایی است دربارهی جهان و دومی ادعایی است دربارهی دانش. پس از این صحنه، «تنتن» به دنبال دوستش «چانگ» که لحظاتی بعد خبر میرسد هواپیمایش دچار سانحۀ هوایی شده، به کوههای هیمالیا میرود تا در آنجا انسانیتی گویی فراموششده را با پیداکردن دوستش، که گویی از جهان برزخ برای دیدار او بازگشته، کشف کند.

استاد دایی زاده در همین راستا فرمودند :” از آنجا که جهان انرژی است و این انرژی در اتمسفر زندگی ما ساری و جاری است باید بدانیم که در معرض جذب چه نوع انرژی هایی قرار داریم. بدیهی است که هر چه فیلم هیجان انگیز تر و پر خرج تر و جذاب تر باشد، نمادهای عبری آن نیز در ذهن بیننده پسندیده تر و ماندگار تر خواهد بود. بههمیندلیل، فاصلهی بین مدار زمین و مریخ که نزدیک به ۷۸٫۴ میلیون کیلومتر است هفت برابر کوچکتر از فاصلهی بین مدارهای مریخ و مشتری (۵۵۰٫۷ میلیون کیلومتر) است. فاصله تایتان از زحل نزدیک به ۱/۲ میلیون کیلومتر و نسبت به خورشید ۱.۴ میلیارد کیلومتر یا ۹.۵ واحد نجومی است.

ممکن است صدها میلیون سال برخوردهای شدید و جنگ گرانشی بین سیارهها طول بکشد تا در نهایت یک منظومه به آرایشی پایدار برسد. دلیل آخر باعث شد پلوتو بهعنوان سیارهی واقعی در نظر گرفته نشود. بنابراین، هرگاه با محمولی به ظاهر واقعی مواجهیم، نمیتوانیم ادعا کنیم که موضوعِ آن محمول به مصداقِ دقیق خودش ارجاع میدهد. از گردش زمین به دور خودش. تصاویر رایانهای نشان میدهدابرهای آمونیاکی به بزرگی ۲ تا ۴ کیلومتردر زیر جو اورانوس و در ارتفاعات پایین قرار دارند و این ابرها در استوا در طی 15 ساعت یک بار دور سیاره میزنند ولی در نزدیکی قطب این مقدار به 15 ساعت میرسد.

دیدگاهتان را بنویسید