آیا پنجشیر سقوط کرده؟

با توجه به نقشههای نقش رستم، نیزهدار مذکور «گبری»و کماندار «آسپاتینا» میباشد. از کوه البرز در برخی منابع با نامهای «پارشهور»، «ورنه»، «هرایتی برز» یاد شده است. از علما و نوابغ قرن پنجم می باشد.او دارای کتاب های نفیس و هفده جز اثار بزرگ است که در کتاب های متعدد علمی و در کتاب آلآمل به نیکی از آن یاد شده است. کوه دماوند کوهی در شمال ایران است که با ارتفاع ۵۶۱۰ متر، بلندترین کوه ایران و خاورمیانه و بلندترین قله ی آتشفشانی آسیا است.از این کوه به عنوان بام ایران یاد می شود.این کوه در قسمت مرکزی رشتهکوه البرز در جنوب دریای خزر و از نظر تقسیمات کشوری در استان مازندران و در بخش لاریجان شهرستان آمل قرار دارد که به هنگام صاف و آفتابیبودن هوا، از شهرهای تهران، ورامین و قم و همچنین کرانههای دریای خزر قابل رؤیت است.

عظیمیه،روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. کاوه ملک، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. کرن،روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. گل محمدلنگه، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. لوله ده،روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش نشتا که در استان مازندران واقع شده است. شیرج محله بزرگ،روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش خرم آباد که در استان مازندران واقع شده است.

قاشق تراش محله، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. مران، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. کارکوه، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. کترولات، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. مازوچال،روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش نشتا که در استان مازندران واقع شده است.

کوهسر، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش نشتا که در استان مازندران واقع شده است. مرتع کاظم، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. لتاک، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. کچانک، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. شیروان محله، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش خرم اباد که در استان مازندران واقع شده است. گراکو، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است.

مکرود، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش نشتا که در استان مازندران واقع شده است. کنسکوه، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش نشتا که در استان مازندران واقع شده است. فقیه آباد، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش نشتا که در استان مازندران واقع شده است. شهرستانک، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. کشکو، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است.

لشم سرا، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. قریش (تنکابن)، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. مزرعه اشتیاس، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. طالش محله، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش نشتا که در استان مازندران واقع شده است. گاوپل، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. لات کنار، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است.

نصیرآباد،روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. کلامگاه (تنکابن)، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. صادق آباد،روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. عسل محله ، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. قلعه سر، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش نشتا که در استان مازندران واقع شده است.

طاهرک محله، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. این روستا یکی از قدیمیترین روستاهای تنکابن میباشد بطوریکه یکی از قدیمیترین بازارها ومدارس ابتدایی در این شهر واقع میباشد. این روستا در دهستان کترا قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۶۶ نفر بودهاست. این روستا در دهستان دوهزار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۴۷ نفر بودهاست. این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال۱۳۹۵ جمعیت آن ۱۴۵ نفر بودهاست.

این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۶۲ نفر بودهاست. این روستا در دهستان میاندامان قرار گرفته و مرکز بخش کوهستان بشمار میآید که بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۵۹۸ نفر میباشد. این روستا در دهستان میاندامان قرار گرفته و مرکز این دهستان بشمار میآید و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۴۳۴ نفر بوده است. این روستا در دهستان بلده قرار گرفته و مرکز این دهستان بشمار میآید که بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۳۱۸ نفر بوده است.

آرارات بزرگ (بویوک آغری داغی) با ارتفاع حدود 137،5 متر بالاتر از سطح دریا، بلندترین قله در ترکیه به شمار میآید. سی ان ان نوشته در میانه درگیر ها نیز رایزنی ها در منطقه ای موسوم به چاریکا واقع در مرکز پروان کماکان ادامه دارد، این خبرگزاری به نقل از یکی از مقام های برجسته هسته مقاومت اعلام کرد، با این همه مذاکرات با محدودیت هایی جدی روبرو است، از همین رو باید اذعان کرد نبرد به عنوان بخشی از سیاست ادامه خواهد داشت، پس اگر طالب ها حمله شان را تشدید کنند، مقاومتمان برای دفاع از سرزمینمان، مردمان و ارزش هایمان افزایش خواهد یافت.

این قریحه ی خدادادی که بیشتر وقتها او را از گرفتاری در تنگناهای خیالبافی و مضمون یابی، پیروز بیرون می آورد؛ گاهی نیز خیالهای دست نیافتنی شاعر، او را از رعایت لفظ و کلام دور می داشت و در اینگونه موارد، گاهی بیتهای اشعارش نادرست و گاه اگر می شود لفظ او را به تعبیری درست کرد، به ناچار بخشی از پیوندهای لفظی او را می بایست درعالم خیال و اوهام جستجو کرد. ج: اگر حکمتیار با ما صادق می بود، طالبی به وجود نمی آمد. انواع گازهای آتشفشانی اصولا با کاهش فشار ، حلالیت گازها در ماگما کم میشود، یعنی ابتدا گازها بیش از فشار خارج است، به سرعت انجام میشود و رفته رفته مقدار آن به حدی زیاد میشود که ماگما منظره جوشان پیدا میکند (پدیده وزیکولاسیون Visiculation) بنابراین پدیده وزیکولاسیون پدیدهای است که در آن ماگما به دو فاز مایع و گاز تفکیک میشود و به علت خروج سریع گاز ، گدازه حالت جوشان پیدا میکند.

آنها میگویند در صورتی که انجام عملیات حفاری مورد تایید قرار بگیرد این عملیات سالها طول خواهد کشید. در این غار نیز پس از کاوشهای انجام شده، آثاری از حضور انسان در دوران پارینهسنگی به چشم میخورد؛ اما با این تفاوت که بر خلاف غار خر، در غار مر تاریک به جز آثار دوران پارینهسنگی، آثار دیگری به چشم نمیخورد. وی به محض رسیدن به کابل اقدام به هدایت و هماهنگی نیروهای طالبان در این نبرد کرده است و روز دوشنبه نیز پس از دو روز عدم توفیق حملات طالبان وی نیروهای ارتش پاکستان را برای حضور در پنجشیر فراخوانده است.

از این رو، منطقهٔ حاصلخیز و پر آب سلسله جبال ارمنستان و اطراف کوه آرارات را یکی از نواحی مناسب برای سکونت انسان اولیه و رشد دامداری و کشاورزی پس از دوران یخ بندان کرهٔ زمین دانستهاند.وجود معادن طبیعی و رشد صنعتی ناشی از طبیعت مستعد منطقه بعدها، در طول تاریخ و در عصر آهن و مفرغ نیز سبب شکوفایی استعداد ساکنان این ناحیه شد. وی گفت: نیروهای مقاومت هرگز مذاکره با طالبان را مردود ندانسته و تاجیکستان میتواند بستر خوبی برای این موضوع باشد.

هرکول، شخصی قویهیکل بوده که روی نقش شیری، با یک پیاله شراب به دست، به پهلوی چپ لم داده است. یک تعداد از مجاهدین به رخصتی رفته بودند، تعداد شصت هفتاد نفر مسلح بیشتر نداشتیم. دریای چمکنی: از کوتل شتر گردن وفلات (ارزه) شروع به حرکت نموده به سمت مشرق پیش م رود و آبهائی که ازسمت شمال می آید باخود گرفته به آب گل غندی یکجا می شوند .

» من شروع کردم به توضیح دادن که فلان تپه چنین است فلان منطقه چنان است، آن جا سخت مورد نیاز ماست، و از این حرف ها … به علت وجود میزان کم گاز در گدازه این نوع آتشفشان، فوران جریانی در آن دیده می شود.ماگمایی که به سطح می رسد، معمولا به صورت فواره یا چشمه های گدازه ای خارج می شود. اما امروز متاسفانه این نوع سرگرمی ها آهسته آهسته از خیال و خاطره ی نسل امروزی ما دور شده است و بجای آن یک نوع سرگرمی های مقّلد بوجود آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید